Spoločnosť Sinderela s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obchodné podmienky

V spoločnosti Sinderela s.r.o., IČO: 53 322 860, so sídlom Krížna 26, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 151622/B

I. Predmet obchodných podmienok

Prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.unlimitedstyle.sk (ďalej len ,,eshop“) je možné uzatvárať kúpne zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou Sinderela s.r.o. ako predávajúcim.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to v prípade, keď kupujúci je spotrebiteľom, t.j. človekom, ktorý pri nákupe tovaru od predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy spolu s reklamačným poriadkom predávajúceho umiestneným na stránkach e-shopu. Kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom účinnými v deň odoslania objednávky kupujúcim.


II. Výber tovaru, používateľský účet

e-shop obsahuje prezentáciu tovaru, ktorý môže kupujúci objednať, a to vrátanie uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Prezentácia tovaru v e-shope je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy na tento tovar s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Sklad tovaru predávajúceho je na účely e-shopu aktualizovaný každých 24 hodín. Výnimočne môže dôjsť k tomu, že tovar zobrazený v e-shope už predávajúci nemá na sklade, v takom prípade je kupujúci po uskutočnení objednávky kontaktovaný a je mu ponúknutá vhodná alternatíva k objednanému tovar alebo stornovanie objednávky.

Na základe registrácie v e-shope si kupujúci môže založiť vlastný používateľský účet, prostredníctvom ktorého môže tovar objednávať a sledovať stav svojich objednávok. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci môže objednávať tovar v e-shope aj bez registrácie.


III. Objednávka

Na objednanie tovaru kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár v e-shope. Tu kupujúci v jednotlivých krokoch zadáva kontaktné, doručovacie a fakturačné údaje a zvolí spôsob doručenia a platby tovaru. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne opraviť zadané údaje. Objednávka je dokončená kliknutím na tlačidlo ,, záväzne objednať“, čím kupujúcemu vzniká záväzok objednaný tovar zaplatiť.

Neodkladne po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim. S odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený, pokiaľ nedôjde k dohode o dodaní alternatívneho tovaru a predávajúci nie je schopná dodanie objednaného tovaru zaistiť, sú obe strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky ( množstvo tovaru, výška kúpnej ceny a pod. ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to napríklad e-mailom či telefonicky.

Kupujúci môže po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrdenia objednávky až do prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy ( stornovať objednávku ) zaslaním e-mailu na adresu uncs.borymall@gmail.com. V prípade, že už bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za tovar, budú mu všetky prijaté peňažné prostriedky bezodkladne vrátené spôsobom opísaným v čl. IX. Týchto obchodných podmienok.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.


IV. Doprava a platba

Kúpnu cenu možno uhradiť vopred bankovým prevodom a platobnou kartou online. Poplatky za uskutočnenie platby nie sú účtované. Tovar sa dodáva prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti 123kuriér.

Náklady na dopravu sú 3,90 EUR + platba na dobierku 1 EUR./ 123 kuriér 4,90 EUR


V. Expedícia tovaru

Tovar je expedovaný zo skladu v kamennej predajni na adrese Lamač 6780, BORYMALL, 841 02 Bratislava.

Tovar je expedovaný nasledujúci pracovný deň po uhradení celej kúpnej zmluvy predávajúcemu. Dodacia lehota je 3-10 dní od expedície tovaru, v závislosti od miesta dodania.

Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme v úložnej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ nebude individuálne dohodnutý iný postup vedúci k doručeniu tovaru.


VI. Výhrada vlastníctva

Tovar je až do úplného zaplatenie kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.


VII. Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie možno predávajúcemu doručiť na adresu sídla alebo na e-mail uncs.borymall@gmail.com. Lehota pre odstúpenie je zachovaná, pokiaľ v jej priebehu kupujúci odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Pre urýchlenie procesu, sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, odošle tovar ( nepoškodený, neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale) s kompletným príslušenstvom na adresu sídla predávajúceho.

Náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od zmluvy nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby vrátený tovar zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bolo zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zadržania či straty zásielky v preprave.

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu ( vrátané zaplatených nákladov na dodanie vráteného tovaru) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, najčastejšie na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, keď bola cena tovaru hradená darčekovým poukazom, obnoví predávajúci platnosť darčekového poukazu, to však len v prípade, že v čase odoslania objednávky ešte neuplynula lehota platnosti pôvodného poukazu.

V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu tejto škody v peniazoch. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení – kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote zníženej o príslušnú sumu.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s platnými predpismi nemožno odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť ( t.j. napr. spodná bielizeň, ponožky atď.)

Spôsobom opísaným v tomto článku možno odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade kúpy darčekového poukazu. Lehota na odstúpenie začína plynúť od prijatia poukazu. Bezprostredne po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poukaz zbaví platnosti. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu poukazu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal.


VIII. Výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený vymeniť kúpený tovar za iný tovar tej istej hodnoty ( či vyššej hodnoty za predpokladu dorovnania kúpnej ceny ) do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v takom prípade na svoje náklady zašle nepoužitý a nepoškodený tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom na adresu predávajúceho s presnou požiadavkou na výmenu tovaru. Výmenu možno dohodnúť prostredníctvom e-mailu či telefónu, alebo uskutočnením novej objednávky v e-shope s vyplnením poznámky, že ide o výmenu tovaru a uvedením čísla pôvodnej objednávky. Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal tiež kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

Pri prvej výmene v rámci tej istej objednávky kupujúci hradí náklady na vrátanie pôvodného tovaru predávajúcemu a vymenený tovar je kupujúcemu dodaný zadarmo. Pri prípadnej ďalšej výmene hradí náklady na vrátanie aj dodanie vymeneného tovaru kupujúci.

Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby tovar na výmenu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bolo zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave. 

Pokiaľ je tovar zaslaný na výmenu poškodený alebo je inak znížená jeho hodnota, bude kupujúci kontaktovaný s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu, pri ktorom bude zohľadnený prípadný nárok predávajúceho na náhradu škody na tovare.


IX. Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente nazvanom Zásady spracovania osobných údajov.


X. Záverečné ustanovenia

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a na požiadanie bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou na náklady kupujúceho. Do odoslania objednávky nie je kupujúci svojím prejavom viazaný a môže vo vyplnených údajoch čokoľvek meniť a opravovať. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu uncs.borymall@gmail.com, pričom informáciu o vybavení sťažností zašle predávajúci na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim možno mimosúdne riešiť napríklad prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie či prostredníctvom platformy pre riešenie sporov online vytvorené Európskou komisiou. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť na internetových stránkach týchto subjektov. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby sa pred tým , než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporov, obrátil so vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo.

Korešpondenciu možno predávajúcemu doručovať elektronickou poštou, osobne alebo poštou. Kupujúcemu je doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.

Tieto obchodné podmienky zapracovávajú platné predpisy Slovenskej republiky na ochranu spotrebiteľov a sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady č. 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

Kúpna zmluva, ako aj všetky práva z nej vyplývajúce a vzniknuté v súvislosti s ňou sa riadia právom Slovenskej republiky, tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, ktorá mu eventuálne garantuje zahraničný právny poriadok miesta, kde má kupujúci svoje obvyklé bydlisko, pokiaľ ide zároveň o miesto, kam môže byť tovar dodávaný.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.6.2019.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.