Spoločnosť Sinderela s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Reklamácie

Reklamačný poriadok Spoločnosti Sinderela s.r.o. IČO : 53 322 860, so sídlom Krížna  26, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka 151622/B.


I. Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho , spoločnosti Sinderela s.r.o., a kupujúceho – spotrebiteľa pri reklamácií tovaru predaného prostredníctvom e-shopu predávajúceho a pri uplatnení práv kupujúceho z chybného plnenia. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok pre elektronický obchod predávajúceho a uplatní sa pri predaju tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.


II. Prevencia vzniku chýb
Spoločnosť Sinderela s.r.o. svojím zákazníkom odporúča, aby pred kúpou konkrétneho druhu tovaru starostlivo zvážili, na aký účel ho budú využívať, a vybrali si taký tovar, ktorý je určený pre nimi požadovanú intenzitu používania, pretože nevhodné či nadmerné používanie môže spôsobiť neodstrániteľné chyby, z ktorých nie je predávajúci zaviazaný. S cieľom zachovania vysokej kvality tovaru po celý čas jeho životnosti je nutné, aby nosený tovar mal správnu veľkosť, bol používaný v súlade s účelom, na ktorý bol vyrobený, a bol riadne udržiavaný šetrným praním a používaním vhodných čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov, prípadne aby bol na vyčistenie odovzdaný do overenej čistiarne. Materiály, z ktorých je tovar vyrobený, sú špecifikované na visačke výrobku alebo v priloženom letáčiku, kde možno nájsť aj odporúčanie na správnu údržbu výrobkov.


III. Akosť tovaru pri prevzatí
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa prejaví chyba na veci v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.


IV. Uplatnenie reklamácie
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu 24 mesiacov od prevzatia. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, ako je chyba tovaru zistená.
Práva z chýb nemožno uplatniť, ak chyba tovaru spočíva iba v opotrebení veci spôsobenom jej obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil alebo ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť. V týchto prípadoch ide najmä o chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, ďalej v dôsledku neodborného čistenia, nedostatočnej údržby a pod..
Tovar je potrebné predložiť na reklamáciu čistý, tzn. Nepoužitý alebo eventuálne vypratý a všeobecne hygienicky bezchybný.
Tovar je na uplatnenie reklamácie potrebné doručiť na náklady kupujúceho na adresu Sinderelas.r.o. – UNCS Uncle Sam a.s. Lamač 6780 Borymall, 841 02 Bratislava. Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o reklamácií zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.
Predávajúci kupujúcim odporúča, aby tovar na reklamáciu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.
Pri uplatnení reklamácie kupujúci opíše chybu tovaru a zvolí nárok z chybného plnenia. Predávajúci upozorňuje zákazníkov, že tovar zaslaný na reklamáciu na dobierku nebude prevzatý.
Predávajúci kupujúcemu potvrdí, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia kupujúci požaduje. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Kompletná reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci môže v takomto prípade uplatniť ktorýkoľvek z nárokov z chýb, aj keby mu dovtedy nenáležali.
V prípade dôvodnej ( oprávnenej ) reklamácie ma kupujúci právo na úhradu nutných nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatnení práv z chýb tovaru.


V. Nároky z chýb
Pokiaľ ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Alternatívne môže kupujúci v prípade odstrániteľnej chyby veci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, môže sa kupujúci požadovať dodania nove novej veci bez chýb ( výmenu veci ), alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti veci, výmenu súčasti. Ak je požiadavka na výmenu veci alebo jej súčasti vzhľadom na povahu chyby neúmerná, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.
Ak kupujúcemu vznikne nárok na výmenu veci alebo jej súčasti, táto výmena však nie je možná ( predávajúci už napríklad ďalšími kusmi tohto tovaru nedisponuje), môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nemôže odstrániť chybu na veci ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo že by urobenie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy. V prípade odstrániteľnej chyby veci, pokiaľ kupujúci nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny taktiež právo na výmenu veci či odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny taktiež právo na výmenu veci či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


VI. Záverečné ustanovenia
Prípadne spory medzi kupujúcim a predávajúcim možno mimosúdne riešiť prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby sa pred tým než pristúpi k mimosúdnemu riešenie sporov, obrátil so vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo, napríklad osobne v predajni alebo prostredníctvom emailu uncs.borymall@gmail.com.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 1.6.2019.


Pre reklamáciu vyplňte reklamačný formulár.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v našom internetovom obchode.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.